Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu PoznávacíLety.CZ

1. Základní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky internetového obchodu PoznávacíLety.CZ (dále jen „obchodní podmínky") platí pro nákup v internetovém obchodě PoznávacíLety.CZ, který níže uvedený prodávající provozuje na www.poznavacilety.cz.

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „kupující" či „zákazník"). Údaje o prodávajícím:

Firma:

AC-FLY s.r.o.
Vídeňská 251/38
639 00 Brno provozovna: letiště Vyškov

: 26907810
DIČ: CZ26907810

Bankovní spojení
: 4200015096/6800
e-mailová adresa: info@poznavacilety.cz
(dále jen jako „prodávající" nebo „PoznávacíLety.CZ")

1.3 Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definován v bodě 2.2 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „ObčZ") a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele").

1.4 Je-li kupujícím jiný subjekt než spotřebitel tak, jak je definován v bodě 2.3 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění) a ustanovení čl. 3.6, 6.1, 6.2, 6.3, těchto obchodních podmínek v takovém případě neplatí a pro obchodněprávní vztah se nepoužijí.

1.5 Objednáním letu prodávající potvrzuje, že souhlasí s těmito podmínkami.

2. Vymezení pojmů a postup uzavření kupní smlouvy

2.1 Prodávající jedná při uzavírání a plnění kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti v rozsahu platného živnostenského oprávnění. Prodávající přímo nebo prostřednictvím třetích osob poskytuje služby.

2.2 Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3 občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. Za kupujícího se v rámci a pro účely těchto obchodních podmínek považuje i více osob, pokud jednají společně, případně pokud za ně jedná osoba pověřená. Z právních úkonů jsou zavázáni společně a nerozdílně.

2.3 Kupující - podnikatel je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

2.4 Předmět koupě - předmětem koupě na základě kupní smlouvy je let a dárkový poukaz (v případě platby převodem) vybraný z katalogu uvedeného na internetových stránkách prodávajícího uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva. Informace o letu dostupné na www.poznavacilety.cz jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o letu včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu.

2.5 Ceny jsou uváděny včetně DPH (prodávající je plátcem DPH).

2.6 Postup při uzavření kupní smlouvy je následující:

- kupující odešle vyplněný objednávkový formulář zveřejněný na stránkách prodávajícího;

- prodávající zašle elektronicky objednávku s údaji pro uskutečnění platby;

- kupní smlouva je uzavřena okamžikem akceptace odeslání objednávky na tomto internetovém obchodě.

Od okamžiku uzavření vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu služby.

3.2 Prodávající poskytne služby specifikované na základě elektronické objednávky a závazného návrhu prodávajícího.

3.3 Prodávající se zavazuje, že zrealizuje let na základě dohody s kupujícím a v objednaném rozsahu v souladu s platným právním řádem České republiky

3.4 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu řádně a včas a to před uskutečněním letu a případně před zasláním dárkového poukazu.

3.5 V případě že, se kupující - spotřebitel rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, doporučujeme následující postup: kupující - spotřebitel kontaktuje prodávajícího na e-mailové adrese info@poznavacilety.cz nebo na adrese provozovny prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, kódu letu a čísla účtu pro vrácení peněz.

3.6  V případě odsoupení od smlouvy a vracení peněz si prodávající vyhrazuje účtovat poplatky za zpracování a storno poplatek 800,- Kč.

4. Platba

4.1 Formu platby volí kupující v objednávce. Dárkový poukaz bude zaslán pouze po zaslání platby předem, bankovním převodem dle instrukcí v elektronické objednávce.

4.2  Let bude zrealizován po dohodě termínu a po řádném zaplacení ceny letu. 

5. Termín letu a dodání dárkového poukazu

5.1 Dodání dárkového poukazu je vázáno na platbu předem, tedy bankovním převodem na účet uvedený na objednávce, která je zaslána elektronicky po odeslání objednávky. Dárkový poukaz bude dodán do 14-ti dnů od obdržení platby na účet prodávajícího.

5.2 Termín letu je nutné dohodnout telefonicky na tel. čísle +420 725 60 60 55 nebo 608 311 811. Termín letu bude změněn v případě, že meteorologické podmínky nebudou splňovat minima pro bezpečné provedení letu pro danou trať. V takovém případě bude dohodnut nový termín letu.

5.3 Doba platnosti objednaného letu a dárkového poukazu je maximálně 360 dnů od objednání letu - data uvedeného na objednávce. Po této době může být nárokováno doúčtování vyšší ceny paliva případně dohodnuty jiné podmínky pro poskytnutí služby.

6. Odpovědnost za vady, záruka a reklamační řád

6.1 Prodávající prohlašuje, že všechny letouny splňují podmínky pro letecké práce

6.2 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu termínu letu z důvodu počasí nebo jiných provozních důvodů bránících bezpečnému provedení letu

6.3 Platnost dárkového poukazu je 270 dnů, reklamace na pozdější uplatnění poukazu budou sjednány individuálně, prodávající si však vyhrazuje právo prošlý dárkový poukaz neakceptovat

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

7.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek.

7.3 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.

7.4 Zvláštní ujednání s kupujícím učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

8. Ochrana osobních údajů

8.1 Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále jen „ZOOÚ").

8.2 Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že byl podle § 11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech:

a. Prodávající bude zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení a adresu kupujícího (dále i jen „osobní údaje kupujícího") v elektronické podobě.

b. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pro marketingové účely prodávajícího.

c. Osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou zasilatelských společností, podle toho která ze společností bude provádět dopravu zásilky kupujícímu.

d. Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným prodávajícím a právo na jejich opravu.

8.3 Odesláním elektronické objednávky kupující stvrzuje, že souhlasí podle § 5 ZOOÚ s těmito skutečnostmi:

a. Prodávajícímu bude zpracovávat telefonní číslo a e-mail kupujícího v elektronické podobě.

b. Telefonní číslo a e-mail kupujícího budou zpracovávány pro marketingové účely prodávajícího.

c. Telefonní číslo a e-mail kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou zasilatelských společností, podle toho, která ze společností bude provádět dopravu zásilky kupujícímu.

d. Kupující jako subjektu údajů má právo přístupu k vlastním údajům zpracovávaným prodávajícího a právo na jejich opravu.

e. Telefonní číslo a e-mail kupujícího budou uchovávány po dobu souhlasu kupujícího se zpracováváním těchto údajů.

8.4 Kupující jako subjekt údajů může prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 ZOOÚ, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby prodávající takto vzniklý stav odstranil. Nevyhoví-li prodávající takovému požadavku, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.

8.4 Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy.